Kopernik w San Francisco

09 paź

De revolutionibus - model heliocentryczny w rękopisie KopernikaHeliocentryczny model budowy świata Mikołaja Kopernika przesyła prawdę o Kosmosie we wszystkie zakątki świata. Słychać o tym we Fromborku, Toruniu i Kaliszu. Huczą tą prawdą prasy drukarskie w Norymberdze i Wittemberdze. Wieść niesie się do Nowego Świata. Ameryka zna prawdę! Tylko Watykan opiera się faktom. Długo.

Ale siÄ™ dzisiaj zdziwiÅ‚em! I to dwa razy… Najpierw w trakcie wykÅ‚adu prosto z Berkeley, a potem sprawdzajÄ…c pogodÄ™ w Google. Już mi przeszÅ‚o, wiÄ™c spokojnie zdajÄ™ relacjÄ™…

Jako Instruktor-Animator w przenoÅ›nym planetarium doksztaÅ‚cam siÄ™ w każdej wolnej chwili. UczÄ™ siÄ™ astronomii przedszkolnej, szkolnej, pozaszkolnej, akademickiej i nie-akademickiej. Czytam książki, czasopisma, witryny internetowe. Obecnie oglÄ…dam podcasty z wykÅ‚adów z Uniwersytetu Kalifornijskiego z Berkeley. Kurs jest ciekawy, temat bardzo dobrze wyÅ‚ożony, ale wykÅ‚adowca ceniony. I mam to wszystko (dziÄ™ki Internetowi) za darmo z ciepÅ‚ej Kaliforni…

WysÅ‚uchaÅ‚em wykÅ‚adu. ByÅ‚ dla mnie przypomnieniem, utrwaleniem wchÅ‚anianej przez lata wiedzy. Znam już trochÄ™ astronomiÄ™. Poza tym studiowaÅ‚em w Toruniu. MieÅ›cie, gdzie każdy kamieÅ„ – w pogodÄ™ i niepogodÄ™ – opowiada historiÄ™ astronomii. I wÅ‚aÅ›nie ToruÅ„, a wÅ‚aÅ›ciwie pomnik Kopernika na toruÅ„skim rynku, przypomniaÅ‚ mi Profesor Davis w 25. minucie swojego wykÅ‚adu. Jakież byÅ‚o jednak moje zaskoczenie, gdy opowiadajÄ…c o Rewolucji KopernikaÅ„skiej przywoÅ‚aÅ‚ Profesor kolorowy slajd spatynowanego Kopernika, który dumnie stoi na sokole przez ratuszem. I ten slajd oglÄ…dajÄ… setki studentów w Berkeley. NaprawdÄ™ poczuÅ‚em siÄ™ dobrze. Bardzo pozytywnie zaskoczony. Oto ten wykÅ‚ad. Kopernik wskakuje w 25. minucie:Historia odkrycia Kopernika byÅ‚a oczywiÅ›cie dÅ‚uga i zÅ‚ożona. W roku 1543 ukazaÅ‚a siÄ™ drukiem w Norymberdze dzieÅ‚o Kopernika zatytuÅ‚owane „O obrotach”. To w „Obrotach” Kopernik zawarÅ‚ istotÄ™ teorii heliocentrycznej. Ale idea ruchomej Ziemi nie byÅ‚a nowa. W starożytnoÅ›ci powoÅ‚ywali siÄ™ na niÄ… Pitagorejczycy i Arystarch z Samos. Badacze poszukiwali dowodu na ruch Ziemi wokół SÅ‚oÅ„ca. Dowodem tym miaÅ‚a być paralaksa: przesuniÄ™cie bliższych gwiazd wzglÄ™dem tych dalszych. Ówczesne metody obserwacyjne nie pozwalaÅ‚y dostrzec zjawiska paralaksy i o tym wszystkim (miÄ™dzy innymi) mówi Profesor Marc Davis w podcaÅ›cie.

Podoba mi siÄ™ jak Profesor Davis zachÄ™ca studentów do oglÄ…dania nieba, do wÅ‚asnej pracy w akademikach (tam to siÄ™ musi dziać…) i wykÅ‚ada kosmologiÄ™ w luźny sposób. ZresztÄ… to standard w liczÄ…cych siÄ™ oÅ›rodkach akademickich. Profesorowie w Toruniu, Warszawie, czy Krakowie z pewnoÅ›ciÄ… wykÅ‚adajÄ… podobnie. MyÅ›lÄ™ wiÄ™c sobie: wykÅ‚ady podobne jak u nas, Kopernik bez wÄ…tpienia nasz, ale pogodÄ™ majÄ… z pewnoÅ›ciÄ… lepszÄ…. Z ciekawoÅ›ci wpisujÄ™ w Google „weather san francisco”:

Pogoda w San Francisco 9 X 2011

Dla porównania sprawdzam co siÄ™ dzieje za oknem („weather kalisz”):

Pogoda w Kaliszu 9 X 2011

PrzyglÄ…daÅ‚em siÄ™ tym wynikom z lekkim niedowierzaniem. Liczby jednak nie kÅ‚amiÄ…. W San Francisco jest dzisiaj jedynie troszkÄ™ cieplej niż w Kaliszu. A w Kaliszu jest zimno. Prognozy dla Kaliforni sÄ… wprawdzie nieco lepsze niż dla Wielkopolski PoÅ‚udniowej, ale najbliższy tydzieÅ„ nie przyniesie upałów prosto z „Baywatch”, albo choćby „Beverly Hills 90210”. MógÅ‚bym wiÄ™c żartobliwie pomyÅ›leć sobie: nie muszÄ™ ruszać siÄ™ poza Kalisz, mam tutaj iÅ›cie kalifornijskÄ… pogodÄ™.

Tak samo myÅ›laÅ‚ pewnie Watykan w czasach Rewolucji KopernikaÅ„skiej: jeÅ›li geocentryczny model Ptolemeusza daje podobne wyniki co odkrycia Kopernika to po co nam rewolucja w myÅ›leniu? Pozostawmy tÄ™ sprawÄ™ kolejnym papieżom…

Kolejni papieże mieli pewnie inne sprawy do zaÅ‚atwienia, wiÄ™c po wpisaniu „O obrotach” do Indeksu KsiÄ…g Zakazanych pozostawaÅ‚ w nim Kopernik przez niemal 300 lat. SprawÄ™ „poluzowaÅ‚” lekko Papież Benedykt XIV w XVIII wieku pozwalajÄ…c drukować dzieÅ‚a Galileusza, a w poÅ‚owie wieku XIX Papież Pius VII usunÄ…Å‚ dzieÅ‚o Kopernika z Indeksu uznajÄ…c teoriÄ™ heliocentrycznÄ… za fakt naukowy. Wielowiekowa wojna pomiÄ™dzy duszÄ… a rozumem trwaÅ‚a jednak dalej, bo KoÅ›ciół do bÅ‚Ä™du siÄ™ nie przyznawaÅ‚. Papież Jan PaweÅ‚ II pytaÅ‚ w czerwcu 1999 roku: „czy rozum i wiara to dwie odmienne rzeczywistoÅ›ci, które wzajemnie muszÄ… siÄ™ wykluczać?” I dodaje: „wiara, pozbawiona oparcia w rozumie, skupiÅ‚a siÄ™ bardziej na uczuciach i przeżyciach, co stwarza zagrożenie, że przestanie być propozycjÄ… uniwersalnÄ….”

Posłuchaj fragmentu przemówienia Papieża Jana Pawła II do rektorów wyższych uczelni (Toruń, 7 czerwca 1999 r.). Papież mówi o odkryciu Kopernika oraz poróżnieniu wiary z rozumem:
Kliknij, aby posÅ‚uchać…

Rzeczywistość rzadko okazuje się taka jaką wydaje się na początku. Prosty przypadek pogody w Kaliforni jest jednym z tysięcy paradoksów, do których porównać możemy tysiącletnie boje filozoficzne o budowę świata. Myślimy, że w San Francisco zawsze jest ciepło, a tu niespodzianka. Myślimy, że jesteśmy pępkiem świata, a tutaj zdziwienie. Myślimy, że nic nas już dzisiaj nie zaskoczy, a tutaj film:


Nie oceniaj pochopnie! Żadnej idei, żadnego pomysłu, żadnej sytuacji.

Szok po moim porannym zaskoczeniu już minÄ…Å‚. PrzypomniaÅ‚a mi siÄ™ jednak dość zabawna historia sprzed lat…